Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Międzynarodowe warsztaty z zakresu modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM) - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Międzynarodowe warsztaty z zakresu modelu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM)

Adam Śnieżko
11.12.2015

W dniach 7-11 grudnia 2015 r. w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie odbywały się Międzynarodowe warsztaty z zakresu Zintegrowanego Zarządzania Granicami (IBM).

Międzynarodowe warsztaty zrealizowane zostały  w ramach projektu nr 12/NMF PL 15/14 pt. „Wzmocnienie pionów operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych Straży Granicznej jako element walki ze zorganizowaną przestępczością transgraniczną”, współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Były one kontynuacją szkoleń z zakresu IBM, które odbywały się w Finlandii i w Polsce w latach 2010-2013.

Przedsięwzięcie skierowane było do funkcjonariuszy na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla dowodzenia służb granicznych wybranych Państw Członkowskich, odpowiedzialnych za ochronę lądowej granicy zewnętrznej UE. W spotkaniu uczestniczyli  przedstawiciele: Finlandii, Rumunii, Chorwacji, Słowacji, Litwy, Łotwy i Polski. Łącznie w warsztatach uczestniczyło 14 zagranicznych ekspertów oraz 17 przedstawicieli polskiej Straży Granicznej.

Celem warsztatów było zapoznanie z nowoczesnymi technologiami oraz systemami informatycznymi, wykorzystywanymi w realizacji zadań związanych z ochroną granicy państwowej w różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz z przepisami UE w zakresie organizowania i prowadzenia ewaluacji Schengen. Uczestnicy warsztatów doskonalili swoje umiejętności w zakresie kontroli i nadzoru nad bieżącym wykonywaniem zadań przez narodowe formacje chroniące granicę zewnętrzną.

Koncepcja pięciodniowego spotkania obejmowała połączenie części teoretycznej z praktyczną. W części teoretycznej uczestnicy prezentowali wybrane technologie oraz systemy informatyczne, wykorzystywane w realizacji zadań związanych z ochroną granicy, a także zapoznali się ze sposobem organizacji i przeprowadzania misji ewaluacyjnych. Poszczególni prelegenci prezentowali ponadto rolę i wpływ misji ewaluacyjnych na proces kontroli i nadzoru realizacji bieżących zadań służbowych.

Część praktyczna, związana z działaniami kontrolnymi, realizowana była w granicznych jednostkach organizacyjnych Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG  w dniach 9-10.12.2015 r. Uczestnicy warsztatów w sposób praktyczny sprawdzali wybrane elementy z zakresu planowania, organizowania i pełnienia służby granicznej z uwzględnieniem sprzętu i infrastruktury placówki, procedur postępowania w ramach realizacji zdarzeń rejestrowanych w systemach teleinformatycznych, umiejętności obsługi i wykorzystania sprzętu służącego do kontroli granicznej oraz procedur kadrowych i szkoleniowych przygotowujących funkcjonariuszy do realizacji zadań służbowych.

***

On the 7th-11th of December 2015 Border Guard Training Centre organized international workshop dedicated to Integrated Border Management (IBM)
The workshop was conducted in the scope of the project no 12/NMF PL 15/14 - “Strengthening of operational, investigation and intelligence units of BG as a component of fight against cross-border organized crime” co-financed by Norwegian Financial Mechanism. The undertaking was organized to continue IBM trainings conducted in Poland and Finland in 2010-2013.
The undertaking was dedicated to BG officers who are medium level managers, coming from chosen Member States and are responsible for protecting external land border of EU. The participants came from Finland, Romania, Croatia, Slovakia ,Lithuania, Latvia and Poland. Totally there were 14 foreign experts and 17 representatives of Polish Border Guard.
The aim of the workshop was to present the latest IT solutions used by officers on duty in different Member States and EU regulations connected with organizing and completing Schengen Evaluation. The workshop was a great opportunity to practise skills in the scope of control and supervision.
The meeting was divided into theoretical and practical parts. During the theoretical part the participants discussed about the latest IT solutions used during border protection and became familiar with procedures and conducting evaluations. The speakers talked about the importance of Schengen evaluation and their influence onto supervising tasks completed on duty.
The practical part was dedicated to control procedures and was completed at border crossing points on the 9-10 December 2015. The participants were able to check how to plan, control and organize duty considering equipment available in the BG posts, ability to operate the equipment used during border control, HR procedures and trainings  completed by BG officers necessary to perform their duties.

do góry