Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Autor: Katarzyna Kamińska
27.03.2017

Podsumowanie działalności szkoleniowej i kierunki rozwoju Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie były głównymi tematami odprawy rocznej kadry kierowniczej, która odbyła się 3 marca 2017 r.

W miniony piątek 3 marca Kierownictwo Centrum Szkolenia SG w obecności kadry ośrodka szkolenia i zaproszonych gości, podsumowało ubiegły rok pracy oraz przedstawiło zamierzenia i strategiczne kierunki działalności na rok 2017.
Odprawie przewodniczył Komendant Centrum Pan płk SG Roman Łubiński, który podsumował działalność ośrodka na wszystkich płaszczyznach aktywności podkreślając osiągnięcia w obszarze: dydaktyki, współpracy międzynarodowej oraz pozyskiwania, zarządzania i rozliczania środków z funduszy unijnych i źródeł zewnętrznych.
W 2016 r. główne zadania Centrum Szkolenia Straży Granicznej skupiały się na prowadzeniu szkoleń z zakresu szkoły podoficerskiej i chorążych oraz doskonalenia zawodowego w formie kursów doskonalących i szkoleń specjalistycznych, głównie na rzecz formacji, ale również innych podmiotów zewnętrznych. Centrum udzielało także pomocy szkoleniowej jednostkom organizacyjnym SG. W ubiegłym roku funkcjonariusze kętrzyńskiego ośrodka czynnie wspierali najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w kraju, a związane były z organizacją Szczytu NATO i zabezpieczeniem Światowych Dni Młodzieży.
Komendant Centrum podkreślił, że największy potencjał Centrum Szkolenia SG stanowi kadra w liczbie 168 funkcjonariuszy i pracowników oraz baza dydaktyczno-noclegowa. Zajęcia w kętrzyńskim ośrodku Straży Granicznej prowadzone są w dobrze wyposażonych gabinetach specjalistycznych i salach wykładowych, jak również w realnych warunkach służby granicznej jednostek organizacyjnych podległych Warmińsko-Mazurskiemu Oddziałowi SG.

W 2016 roku w Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie zrealizowanych zostało łącznie 377 przedsięwzięć szkoleniowych, w ramach których przeszkolonych zostało 8258 osób, w tym:

· w ramach szkoleń kwalifikowanych 463 funkcjonariuszy (podoficerów i chorążych),
· w ramach doskonalenia zawodowego centralnego: 7198 funkcjonariuszy i 409 pracowników oraz 138 osób spoza SG, a także 50 funkcjonariuszy, którzy kontynuowali szkolenie z 2015 r.

Odrębnym obszarem aktywności Centrum były szkolenia, które w oparciu o kętrzyński ośrodek prowadziły inne służby i instytucje. Tylko na rzecz innych służb przeprowadzone zostały odpłatnie dodatkowe 22 edycje szkoleń, w których uczestniczyło 365 osób.
Jednym z priorytetowych obszarów działalności Centrum Szkolenia SG od wielu lat pozostaje współpraca międzynarodowa. W ubiegłym roku kadra szkoły zaangażowana była w 79 przedsięwzięć o różnym charakterze. 63 razy przedstawiciele ośrodka uczestniczyli w przedsięwzięciach poza granicami kraju, a 16 razy gościliśmy delegacje zagraniczne u siebie. W obszarze tym dominowały szkolenia w ramach programu Kontrola Eksportu i Bezpieczeństwa Granic na Bałkanach (EXBS), szkolenia w ramach programu MSZ Polska Pomoc na rzecz Mołdawii, misje, operacje i szkolenia koordynowane przez Frontex w Europie, szkolenia i konferencje w ramach współpracy szkół partnerskich z Litwy, Łotwy, Estonii i inne.
W planach szkoleniowych na rok 2017 jest przeszkolenie 400 podoficerów i chorążych oraz 4683 osoby w ramach zaplanowanych (na dzień 3.03) 318 edycjach kursów doskonalących (58 edycji) i szkoleniach specjalistycznych (260 edycji).

 

 • Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
 • Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
  Odprawa roczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej
do góry