Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Autor: Redaktor
28.08.2017

Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procedury kwalifikacyjnej udziela:

Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Wydział Kadr

ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78, 11-400 Kętrzyn

poniedziałek–piątek w godzinach 7:30–15:30
 
tel. 89 750 32 09

Adres poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktu dla kandydatów do służby: nabor.cssg@strazgraniczna.pl

 

KOMENDANT CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

poszukuje kandydatów do służby w Zespole Logistyki Zakładu Ogólnozawodowego Centrum Szkolenia Straży Granicznej

 

KOMENDANT CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

ogłasza w terminie od 18 listopada 2015 roku do odwołania nabór kandydatów do służby w Centrum Szkolenia Straży Granicznej posiadających stopień wojskowy oraz niżej wymienione kwalifikacje o charakterze ogólnym oraz o charakterze specjalistycznym, wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 sierpnia 2005 roku w sprawie szczegółowego trybu mianowania funkcjonariuszy na stopnie Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r., nr 159, poz. 1340 ze zm.), uzasadniające możliwość mianowania osoby posiadającej stopień wojskowy na równorzędny stopień obowiązujący w Straży Granicznej:

1. Kwalifikacje o charakterze ogólnym w korpusie:

1) oficerów Straży Granicznej:

a) ukończenie akademii wojskowej lub wyższej szkoły oficerskiej i posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego, w tym tytułu oficera dyplomowanego), albo

b) posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędnego) oraz odbycie szkolenia wojskowego i zdanie egzaminu na oficera, albo

c) posiadanie tytułu magistra (równorzędnego) i ukończenie wyższej szkoły niewojskowej, jeżeli studia lub nauka w tej szkole odbyta została na podstawie skierowania przez właściwy organ wojskowy, albo

d) posiadanie tytułu magistra (równorzędnego) i zdanie egzaminu na oficera, który został przeprowadzony w trybie zakwalifikowania chorążego zawodowego lub podoficera zawodowego do egzaminu na oficera;

2) chorążych Straży Granicznej:

a) ukończenie kursu specjalistycznego dla młodszych chorążych (młodszych chorążych marynarki), albo

b) ukończenie szkoły chorążych kształcącej kandydatów na chorążych zawodowych;

3) podoficerów Straży Granicznej:

a) ukończenie szkoły podoficerskiej, albo

b) zdanie egzaminu na podoficera bez odbywania szkolenia w szkole podoficerskiej.

2. Kwalifikacje i umiejętności o charakterze specjalistycznym w korpusie oficerów, chorążych i podoficerów:

1) posiadanie umiejętności przydatnych do służby w plutonach specjalnych Straży Granicznej nabytych podczas co najmniej 3-letniej zawodowej służby wojskowej w jednostkach kawalerii powietrznej, jednostkach desantowo-szturmowych lub pododdziałach do działań specjalnych.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. t. j., poz. 1402 ze zm.) służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, o nieposzlakowanej opinii, niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, korzystająca w pełni z praw publicznych, posiadająca co najmniej średnie wykształcenie oraz zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się podporządkować, a także dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni osobiście złożyć w Wydziale Kadr Centrum Szkolenia Straży Granicznej następujące dokumenty:

1) podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowane do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej),

2) wypełniony kwestionariusz osobowy  (do pobrania na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl,

3) dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

4) kserokopię dowodu osobistego,

5) kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

6) kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

7) kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,

8. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

9) kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

10) kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,

11) kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

1) oryginały dokumentów wyżej wymienionych,

2) posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,

3) inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Nabór do służby odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. t. j., poz. 1402 ze zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. z 2006 r., Nr 23, poz. 175 ze zm.).

Do głównych obowiązków funkcjonariusza przyjętego do służby w Centrum Szkolenia Straży Granicznej należało będzie między innymi realizowanie procesu dydaktycznego z funkcjonariuszami Straży Granicznej z zakresu:

1) taktyki i sposobów skrytego poruszania się (zespołowego i indywidualnego) w różnego rodzaju terenie oraz sposobów maskowania i kamuflażu,

2) doskonalenia taktyki i sposobów prowadzenia rozpoznania i obserwacji w terenie,

3) szkoleń „inżynieryjno – saperskich” obejmujących: sposoby przygotowania podstawowych stanowisk obronnych i punktów strzelniczych, przekształcanie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej w ufortyfikowany punkt obronny.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Centrum Szkolenia Straży Granicznej proszone są o osobiste zgłaszanie się w celu złożenia dokumentów w Wydziale Kadr Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 od dnia 18 listopada 2015 roku. Dokumenty przyjmowane będą w Wydziale Kadr Centrum Szkolenia Straży Granicznej od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Planowane przyjęcia do służby w 2016 roku – 3 osoby.

Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej ma prawo do wstrzymania przyjmowania podań kandydatów o przyjęcie do służby w Straży Granicznej.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego udziela kpt. SG Marek SZYMAŃSKI - Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr Centrum Szkolenia Straży Granicznej nr tel. 89 750 32 09, 797 337 431 lub można uzyskać na stronie internetowej www.cs.strazgraniczna.pl.

Warunki przyjęcia do służby są również zamieszczone na stronie Komendy Głównej Straży Granicznej:

http://www.strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/brak/warunki-przyjecia-do-sl/procedura-kwalifikacyjna

do góry