Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Nabór do służby -

Nawigacja

Nabór do służby

Redaktor
23.11.2015

KOMENDANT CENTRUM SZKOLENIA STRAŻY GRANICZNEJ

PROWADZI  NABÓR DO SŁUŻBY Z PRZEZNACZENIEM

NA UZUPEŁNIENIE OBSADY ETATOWEJ W ZESPOLE DZIAŁAŃ SPECJALNYCH ZAKŁADU WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, z zastrzeżeniem osób określonych
  w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1643 ze zm.),
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mająca odbytą zasadniczą służbę wojskową albo po przeniesieniu do rezerwy (warunku, o którym mowa, nie stosuje się do kobiet, poborowych kierowanych do służby kandydackiej za zgodą organów wojskowych oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni osobiście złożyć w Wydziale Kadr Centrum Szkolenia Straży Granicznej następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowane do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl),
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
  w tym specjalistyczne,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wyżej wymienionych,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
  o ile poświadczenie takie uzyskał,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Wymagania niezbędne:

- posiadające dokumenty potwierdzające kwalifikacje nauczyciela wychowania fizycznego określone w przepisach dotyczących szczegółowych kwalifikacji wymaganych dla nauczycieli.

Wymagania dodatkowe:

- kwalifikacje trenera lub instruktora sportu (rekreacji).

Nabór do służby odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1643 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dn. 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23, poz. 175 z późn. zm.).

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Centrum Szkolenia Straży Granicznej proszone są o osobiste zgłaszanie się w celu złożenia dokumentów w Wydziale Kadr Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78. Dokumenty przyjmowane będą od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00. Planowana liczba przyjęć do służby w 2018 roku – 1 osoba.

Zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego do służby w Straży Granicznej oraz akty prawne regulujące tryb nabory kandydatów znajduje się na stronie internetowej Komendy Głównej Straży Granicznej www.strazgraniczna.pl

Informacje dotyczące naboru można uzyskać pod numerami telefonu: 89 750 3115 lub 89 750 3185.

do góry