Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Nabór do służby - Służba/Praca -

Nawigacja

Służba/Praca

Nabór do służby

Redaktor
25.05.2020

Informujemy, że Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej prowadzi nabór

do służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

 

WYMAGANIA

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • o nieposzlakowanej opinii,
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystająca w pełni z praw publicznych,
 • posiadająca co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych,
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • mająca odbytą zasadniczą służbę wojskową albo po przeniesieniu do rezerwy (warunku, o którym mowa, nie stosuje się do kobiet, poborowych kierowanych do służby kandydackiej za zgodą organów wojskowych oraz absolwentów szkół wyższych),
 • która pozytywnie zaliczy procedurę kwalifikacyjną.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni osobiście złożyć
w Wydziale Kadr Centrum Szkolenia Straży Granicznej następujące dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowane do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej),
 • wypełniony kwestionariusz osobowy,
 • dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,
 • kserokopię dowodu osobistego,
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową, a w przypadku żołnierzy zawodowych – legitymacji służbowej żołnierza zawodowego i aktualnego orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej,
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby – w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wyżej wymienionych,
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Nabór do służby odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 1486 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dn. 10 lutego  2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. nr 23, poz. 175 późn. zm.).

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej proszone są o ustalenie terminu złożenia dokumentów poprzez moduł „Nabór do służby w SG” dostępny na stronie internetowej Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie www.cs.strazgraniczna.pl w zakładce SŁUŻBA/PRACA. 

W przypadku braku możliwości skorzystania z modułu należy kontaktować się telefonicznie  pod nr tel. 89 750 3185 lub 89 750 3115. Dokumenty składane są wyłącznie osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 – 14.30 po uzgodnieniu z komórką kadrową.

Planowana liczba przyjęć do służby w 2023 roku – 2 osoby.

 Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego jak również zasad i miejsc składania dokumentów o przyjęcie do służby można uzyskać na stronie internetowej www.strazgraniczna.pl lub pod  nr tel. 89 750 3185 lub 89 750 3115.

Dodatkowe informacje

Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.15-15.15.

Rodzaj umowy: mianowanie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.

Od 1 stycznia 2022 r. kandydaci, którzy chcą założyć mundur funkcjonariusza Straży Granicznej powinni zalogować się do modułu "Nabór do służby", aby ustalić termin złożenia dokumentów. Poniżej link do modułu.

https://strazgraniczna.pl/pra/aplikuj-do-sluzby-w-sg/3,Nabor-do-sluzby.html

do góry