Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Nabór do służby - Służba/Praca -

Nawigacja

Służba/Praca

Nabór do służby

Redaktor
25.05.2020

Informujemy, że Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej prowadzi nabór do służby przygotowawczej
w Centrum Szkolenia Straży Granicznej.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o przyjęcie do służby w Centrum Szkolenia Straży Granicznej proszone są o telefoniczne ustalenie terminu składania dokumentów od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-14.15.

WYDZIAŁ KADR
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
tel. (89) 7503115, (89)7503185
nabor.cssg@strazgraniczna.pl

Limit przyjęć na rok 2021 - 1 osoba.

WYMAGANIA

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie;
 • która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat, jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji i umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat nie spełniający ww. warunku może być przyjęty do służby za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy o Straży Granicznej;

https://strazgraniczna.pl/pl/straz-graniczna/sprawy-kadrowe/najczesciej-zadawane-py/3181,Najczesciej-zadawane-pytania.html

 • o nieposzlakowanej opinii;
 • niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • korzystająca w pełni z praw publicznych;
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie;
 • posiadająca zdolność fizyczną oraz psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych;
 • gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie służbowej;
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach
  o ochronie informacji niejawnych;
 • mająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunku tego nie stosuje się do kobiet oraz absolwentów szkół wyższych).

PRZEBIEG POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

I ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

Postępowanie zaczyna się poprzez osobiste złożenie podania do Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej z prośbą o przyjęcie do służby przygotowawczej, do którego dołącza się dokumenty przedstawione poniżej:

 • wypełniony kwestionariusz osobowy [wzór kwestionariusza];
 • dwie aktualne kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego;
 • kserokopię dowodu osobistego;
 • kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada;
 • kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową;
 • kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile dotyczy
  to kandydata;
 • kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
  w przypadku, kiedy kandydat posiada poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające
  do dostępu do informacji niejawnych;
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata;
 • kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata;

Wszystkie kserokopie (w naturalnej wielkości) muszą być na formacie A-4 (każdy dokument osobno).

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

 • oryginały dokumentów wcześniej wymienionych;
 • posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie posiada;
 • inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów.

I etap postępowania składa się z:

 1. Przeglądu i sprawdzenia kompletności dokumentów złożonych przez kandydata oraz dokonania wstępnej oceny spełniania przez kandydata wymagań ustawowych.
 2. Wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej pozwalającej w szczególności ocenić umiejętność autoprezentacji, poprawność w formułowaniu myśli, umiejętność nawiązywania kontaktu, poziom elokwencji, a także poznać zainteresowania kandydata, zakres kwalifikacji zawodowych i posiadanej wiedzy o Straży Granicznej oraz motywację do podjęcia służby.
 3. Badania psychologicznego określającego predyspozycje intelektualne i osobowościowe kandydata.
 4. Badania psychofizjologicznego.

Ponadto w dniu badania psychologicznego, w celu ustalenia czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych, kandydat składa ankietę bezpieczeństwa osobowego. [ankieta bezpieczeństwa osobowego], [wykaz dokumentów do ankiety].

Negatywny wynik jednego z elementów postępowania obejmującego I etap powoduje przerwanie prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego.

II ETAP POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

II etap postępowania kwalifikacyjnego jest jednodniowy i odbywa się w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej (Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych w Lubaniu, Centralny Ośrodek Szkolenia SG w Koszalinie i Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie) i składa się na niego:

 1. Test pisemny obejmujący:

- test z wiedzy ogólnej;

- test ze znajomości języka obcego.

 1. Test sprawności fizycznej [normy sprawności].
 2. Rozmowa kwalifikacyjna.

Po pozytywnym zaliczeniu II etapu postępowania kwalifikacyjnego kandydat wysyłany
jest do Rejonowej Komisji Lekarskiej celem ustalenia zdolności do służby.

Warunkiem uznania kandydata za spełniającego określone w ustawie o Straży Granicznej warunki do pełnienia służby w Straży Granicznej oraz wykazującego predyspozycje i przydatność do tej służby jest spełnienie łącznie następujących warunków:

 • otrzymanie pozytywnej oceny z pierwszego etapu postępowania;
 • osiągnięcie minimum 12 punktów na drugim etapie postępowania;
 • uzyskanie orzeczenia o zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Straży Granicznej wydanego przez rejonową komisję lekarską;
 • ustalenie, że kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 • wyrażenie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej zgody, o której mowa w art. 31 ust. 1 c ustawy - w przypadku kandydata, którego przyjęcie do służby uzależnione jest od tej zgody.

Dodatkowe informacje

Praca w systemie jednozmianowym w godz. 7.15-15.15.

Rodzaj umowy: mianowanie na podstawie dobrowolnego zgłoszenia się do służby.

do góry