Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie Deklaracja dostępności -

Nawigacja

Deklaracja dostępności

Centrum Szkolenia Straży Granicznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Data publikacji strony internetowej: 2015-11-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Kazimierz Surowiec – Starszy Inspektor ds. BHP Centrum Szkolenia Straży Granicznej, kazimierz.surowiec@strazgraniczna.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 89 750 39 22. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Główna siedziba Centrum Szkolenia Straży Granicznej, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się na ul. Gen. Władysława Sikorkiego 78 w Kętrzynie. Siedziba Centrum Szkolenia Strazy Granicznej znajduje się w głębi obszaru zajmowanego przez Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej i Centrum Szkolenia Straży Granicznej.  Wejście główne na teren obiektów znajduje się obok tablic informacyjnych z napisem Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej. Samodzielne wejście do budynku biura przepustek przez osoby ze szczególnymi potrzebami, jest znacznie utrudnione a dla osób na wózku niemożliwe ze względu na duże różnice wysokościowe po wejściu do tego budynku. Personel biura przepustek nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z biura przepustek i poruszają się po terenie CSSG w obecności funkcjonariusza lub pracownika CSSG (osoby wprowadzającej). Przejście z biura przepustek do dalszej części obiektów zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które nie może przejechać osoba poruszająca się na wózku.Siedziba Centrum Szkolenia Straży Granicznej oznaczona jest dużym napisem zawierającym nazwę Jednostki na budynku oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.
 2. Do dalszych części CSSG prowadzą schody, które posiadają podjazd.
 3. W budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome lub słabo widzące. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Toalety jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. Centrum Szkolenia Straży Granicznej dysponuje miejscami do parkowania pojazdów na wewnętrznym terenie. Wjazd na teren CSSG jest możliwy po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby, ponieważ teren podlega systemowi kontroli dostępu. Aktualnie nie posiadamy wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób ze szczególnymi potrzebami, ale jest możliwość zaparkowania pojazdu w bliskiej odległości od wejścia do budynku w którym załatwiane są sprawy Interesantów.
 5. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla interesantów można wejść z psem asystującym.
 6. Na chwilę obecną nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu oraz online przez stronę internetową Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie.
do góry