Straż Graniczna Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie O zabezpieczeniach i fałszerstwach dokumentów – forum ekspertów kryminalistyki w Kętrzynie - Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych -

Nawigacja

Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych

O zabezpieczeniach i fałszerstwach dokumentów – forum ekspertów kryminalistyki w Kętrzynie

Redaktor
13.09.2012

Z inicjatywy Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie i Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie w dniach 12-13 września 2012 r. odbyło się V. Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych. Seminarium, które odbyło się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Straży Granicznej Pana gen. bryg. SG Dominika Tracza zgromadziło prawie 60 uczestników z kraju i z zagranicy, głównie specjalistów i ekspertów z zakresu dokumentów. W spotkaniu uczestniczyli funkcjonariusze polskiej Straży Granicznej wykonujący ekspertyzy kryminalistyczne z zakresu technicznego badania dokumentów, przedstawiciele Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, środowisk akademickich oraz służb granicznych i policyjnych z: Rosji, Łotwy, Estonii, Ukrainy, Słowacji i Niemiec.

Inauguracji sympozjum dokonał Komendant Centrum płk SG Andrzej Rytwiński, który przypomniał, jak rodziła się idea spotkań ekspertów kryminalistyki organizowanych pod auspicjami Centrum Szkolenia Straży Granicznej oraz znaczenia seminarium, które od lat stanowi platformę wymiany wiedzy i doświadczeń nie tylko na poziomie naszej formacji, ale również pomiędzy służbami i instytucjami, których domeną są dokumenty, ich zabezpieczenia, metody badania i które przeciwdziałają ich fałszowaniu. Sympozjum z uwagi na międzynarodowy charakter jest również doskonałą okazją do zapoznania się ze specyfiką pracy związanej z weryfikacją autentyczności dokumentów na granicach Unii Europejskiej oraz poznać trendy w tym zakresie u naszych sąsiadów.

Tematyka tegorocznego sympozjum skupiona była wokół zagadnień związanych z fałszerstwami dokumentów uprawniającymi do przekraczania granicy państwowej, dokumentów tożsamości oraz wiz. W trakcie spotkania, podzielonego na cztery główne bloki tematyczne wygłoszonych zostało ponad 30 referatów, w tym ekspertyz i najciekawszych przypadków ujawnionych fałszerstw dokumentów. Pierwszego dnia sympozjum uczestnicy skupili się na możliwościach i granicach weryfikacji autentyczności dokumentów paszportowych. Dyskusję w tym zakresie moderowała Pani Ewelina Jakielaszek – Pełnomocnik Zarządu ds. Zabezpieczeń Dokumentów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. W tej części spotkania omówione zostały najnowsze trendy w fałszerstwach dokumentów, trudności w weryfikacji autentyczności dokumentów obciążonych wadami wytwórczymi, przeanalizowano ujawnione fałszerstwa greckich dokumentów podróży oraz podrobionych dokumentów środków transportu. Swoimi doświadczeniami w tym obszarze podzielili się także przedstawiciele Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz Policji Federalnej Niemiec i Policji słowackiej. Drugi blok tematyczny poświęcony był migracjom przy wykorzystaniu sfałszowanych dokumentów podróży, a swoje doświadczenia zaprezentowali głównie funkcjonariusze naszej formacji. Moderatorem drugiego bloku był Pan dr Mieczysław Goc – Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, natomiast podsumowania pierwszego dnia obrad dokonał Dyrektor Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej płk SG Tomasz Semeniuk.

Tematyka drugiego dnia sympozjum oscylowała wokół zabezpieczeń stosowanych w dokumentach publicznych oraz fałszerstw tych dokumentów a także ośrodków fałszerskich. Moderatorami dyskusji byli: płk SG  Tomasz Kłosiński Kierownik Laboratorium Kryminalistycznego Straży Granicznej oraz ppłk SG Krzysztof Ślaski – kierownik Zakładu Kryminalistyki CSSG. W tej części omówione zostały zabezpieczenia w dokumentach ID państw członkowskich UE, przypadki fałszowania polskich wiz, dokonano przeglądu wybranych elementów dokumentów i zabezpieczeń specjalnych. Sporo miejsca w tej części sympozjum poświęcono także roli producenta dokumentów w walce z fałszerstwami. Swoje osiągnięcia w tym obszarze zaprezentowali przedstawiciele Państwowej Służby Granicznej Ukrainy oraz Straży Granicznej Republiki Łotwy.

Międzynarodowe spotkanie to także okazja do zaprezentowania osiągnięć Straży Granicznej i innych służb w zakresie przeciwdziałania fałszerstwom. W trakcie sympozjum swoje wyniki w zakresie likwidacji ośrodków fałszerskich oraz rozbiciu grup zajmujących się fałszowaniem i przerabianiem dokumentów zaprezentowali przedstawiciele polskiej Straży Granicznej i Policji, ale też Federalnej Służby Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oraz Policji i Straży Granicznej Republiki Estonii.

Podsumowania V. Międzynarodowego Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych dokonał Pan prof. zw. dr hab. Hubert Kołecki z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – autorytet w dziedzinie technicznego badania dokumentów, który podkreślił wysoką wartość zaprezentowanych wystąpień oraz rolę i znaczenie kętrzyńskiego forum ekspertów w środowisku osób związanych z weryfikacją autentyczności dokumentów. Wskazał także na a bardzo wysoki poziom dyskusji uczestników spotkania, które stanowi nieocenione źródło wiedzy i doświadczeń.

Na zakończenie sympozjum komendant Centrum płk SG Andrzej Rytwiński podziękował uczestnikom za przyjęcie zaproszenia do udziału w spotkaniu, współorganizatorowi – Zarządowi Operacyjno-Śledczemu Komendy Głównej SG za pomoc oraz partnerowi merytorycznemu – Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. za wsparcie działań, które nie ograniczają się wyłącznie do sympozjum. Dzięki prowadzonej od wielu lat współpracy z PWPW S.A. oraz stałym, wzajemnym kontaktom,  kętrzyńska szkoła posiada dostęp do najnowszych technologii związanych z zabezpieczeniami w dokumentach.

W V. Międzynarodowym Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych uczestniczyli: Kierownictwo Zarządu Operacyjno-Śledczego KGSG płk SG Tomasz Semeniuk – dyrektor zarządu oraz zastępca dyrektora – kierownik Laboratorium Kryminalistycznego SG ppłk SG Tomasz Kłosiński, przedstawiciele Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. na czele z Panią Eweliną Jakielaszek – Pełnomocnikiem Zarządu ds. Zabezpieczeń Dokumentów PWPW. Mieliśmy zaszczyt i przyjemność gościć także: Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk SG Jarosława Kowalkowskiego, przedstawicieli Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Pana płk Dmitra Czeredniczenko oraz wykładowców Narodowej Akademii PSG Ukrainy w Chmielnickim, oficera łącznikowego Federalnej Służby Bezpieczeństwa przy Ambasadzie Federacji Rosyjskiej w Warszawie Pana Andriej’a Vorontsov’a wraz z ekspertem Centrum Badań Dokumentów FSB FR, przedstawicieli służb granicznych Republiki Estonii i College’u Policji i Straży Granicznej Akademii Bezpieczeństwa Wewnętrznego Republiki Estonii, przedstawicieli Straży Granicznej Republiki Łotwy oraz Państwowej Szkoły Straży Granicznej Republiki Łotwy w Rezekne, przedstawicieli Policji Republiki Słowackiej oraz Komendy Głównej Policji Federalnej Niemiec. Środowisko naukowo-akademickie reprezentowali: Pan prof. zw. dr hab. Huber Kołecki z Katedry Kryminalistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Pan dr Mieczysław GOC – Wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego. Policję natomiast: podinsp. Piotr Rypiński z Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w Warszawie oraz policjanci z KWP w Olsztynie, Radomiu i Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

do góry